Bli medlem

Hvorfor bli medlem?

Mener du at det er behov for en upolitisk organisasjon som fokuserer på taternes rettigheter i samfunnet? Taternes Landsforening tar sikte på å bli en sterk og slagkraftig organisasjon som beskytter taternes interesser. Til dette behøver vi flere medlemmer.

Taternes Landsforenings formål:
Formålet er å bidra til å gjenreise, utvikle, formidle, bevare og synliggjøre Taterne/romanifolket/reisende kultur, språk og historie. Bidra til aktiv samfunnsdeltakelse og sikre like muligheter.

Ivaretakelse av taternes menneskerettigheter og demokratiprinsipper. For Norges del er de mest sentrale menneskerettighetsforpliktelsene nedfelt i konvensjoner utarbeidet i regi av FN og Europarådet. TL vil påse at Norge oppfyller sine forpliktelser.

Formidling av kunnskap om situasjonen for tatere/reisende, dokumenterer diskriminering, fremme likestillings og holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet, kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

Foreningen skal arbeide for å utvikle samarbeidet med offentlige myndigheter, samt være bindeledd mellom Taterne og statlige-, fylkeskommunale- og kommunale organer. Arbeide for forsoning med stat og kirke og økt forståelse for taternes tradisjonelle levesett og kultur. Arbeide for en rettferdig oppreisning, erstatninger og rettigheter for tatere/reisende.

Et enkeltmedlemskap koster kr. 100,- pr. år.  Familiemedlemskap koster kr. 150,- pr. år.

Dersom du ønsker et medlemskap i TL, kan du nå oss på følgende adresse:

Taternes landsforening
postboks 222
2240 Magnor

Telefon:  99 37 08 75 / 92 83 70 14,  E-Mail : post@taterne.com

Du kan også betale medlemskap til kontonummer: 0530 0140434 eller med Vipps til Taternes Landsforening
Husk å påføre navn og alder til alle som inngår i familiemedlemskap.

Hva får du som medlem?

Som medlem av TL får du medlemsbladet “Fri Som Fuglen”  samt annen nyttig informasjon. Dessuten får du invitasjon til årsmøtet.

§ 3. MEDLEMSKAP

Paragraf 3 i foreningens vedtekter omhandler hvilke regler som gjelder for medlemskap:

Alle som sier seg enig i formålsparagrafen til TL kan bli medlemmer.

TL har følgende kategorier medlemskap:
Enkeltmedlemskap:  1 stemme på årsmøter og medlemsmøter for medlem over 15 år.

Familiemedlemskap:  Et familiemedlemskap kan telle fra to til flere medlemmer i samme familie.

Det er stemmerett for alle medlemmer i et familiemedlemskap over 15 år på årsmøter og medlemsmøter.
Årsmøtet fastsetter kontingent for de ulike medlemskategoriene.

For å bli valgt inn i styret, må personen ha vært medlem i TL i minst ett år.  Medlemskapet er ikke gyldig før medlemskontingent er betalt.  Nye medlemmer oppnår først stemmerett 3 måneder etter betalt medlemskontingent i TL.

 Personer som har nedlagt et spesielt fortjenestefullt arbeid for TL kan utnevnes til æresmedlemmer i foreningen.   Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet.

Medlemmer som klart motarbeider formålsparagrafen til TL, gir uttrykk for holdninger som er i strid med formålsparagrafen, eller på annen måte opptrer slik at det er til skade for TL, kan suspenderes. En suspensjon skal tas opp på førstkommende styremøte i TL. På dette møtet skal den suspenderte ha mulighet til å legge fram sitt syn på saken skriftlig eller ved personlig frammøte. Det er styret i TL som fatter endelig vedtak om suspensjon. En suspensjon gjelder fram til førstkommende årsmøte i TL. Suspensjoner skal tas opp som eksklusjonssak på årsmøtet i TL, som fatter endelig vedtak om eksklusjon med 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede medlemmene.

Et ekskludert medlem kan bli medlem av TL igjen når det har gått et år fra eksklusjonen, men må da søke skriftlig om det. Det er årsmøte som behandler søknaden og fatter vedtak med 2/3 flertall.

Et medlem kan skriftlig melde seg ut av TL. En skriftlig utmelding har øyeblikkelig virkning. En skriftlig utmelding krever en personlig underskrift.

Et medlem som har blitt strøket av medlemsregistret, eller som har meldt seg ut skriftlig, kan bli medlem igjen når det selv ønsker. Når det gjelder ekskluderte eller suspenderte medlemmer gjelder egne regler.

 

TL garanterer medlemmenes anonymitet.  Medlemskartoteket er konfidensielt. Styret i TL kan delegere ansvar for hele eller deler av medlemskartoteket til andre i styret.