Nasjonal minoritet – hva er det?

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter, i Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere. Norge har ratifisert Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter og Minoritetsspråkpakten.
Målsettingen i disse konvensjonene gir rammene for Norges arbeid med nasjonale minoriteter. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet(KMD) har ansvaret for å samordne regjeringens politikk overfor nasjonale minoriteter. På bakgrunn av Norges ratifisering av Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, har KMD fått ansvaret for samordning av statlig politikk som berører de aktuelle minoritetsgrupper i Norge. Departementet skal legge vekt på å ha en tett dialog med organisasjonene innenfor gruppene, for å sikre at deres synspunkter blir hørt. Departementet skal også være et kontaktpunkt inn til sentralforvaltningen for disse gruppene.